ישיבת נתיבות ישראל
חפש
חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה

חיבת ארץ ישראל

לימוד פרשיות סוף חומש במדבר מתוך התבוננות במהות ימי בין המצרים, ומה עלינו ללמוד מכך לימנו אלה וההכנה לימי בין הזמנים. מתוך העלון לפלס נתיב מס' 16

מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א

חודש תמוז הוא החודש בו החלו ארבעים יום בהם נכנסו המרגלים לתור את הארץ. אילו זכינו היו ארבעים יום אלו ממלאים אותנו באהבת הארץ וכיסופים עצומים לבוא אליה. מתוך כך היה הקב"ה עושה עמנו ניסים ונפלאות, היתה הארץ נבנית ואנו היינו נבנים גם כן, משה רבנו ואחיו הגדולים בחירי האומה היו בונים מקדש בירושלים ומכינים את הצעדים הדרושים לגאולת ישראל השלמה וגאולת העולם כולו. כיון שלא זכינו, התמלאו אותם הימים בהוצאת דיבת הארץ רעה, על כן נגזר על הדור של יוצאי מצרים להיקבר במדבר ועל גדולי ישראל להישאר איתם בחוץ לשומרן עד בוא עת התחיה.

ימים אלו, המוכשרים לכניסה לארץ, נחקקו לדורות בפרשיות התורה הנקראות בחודש זה. חציו הראשון של ספר במדבר עוסק בחטאים שנמשכו מטומאת המדבר והנפילה לפני הנחשים השוכנים בו, לעומתו מצוין חציו השני של הספר בגמר שנות המדבר בהכנות לכניסה לארץ, שאנו עומדים על שפת הירדן ופנינו מזרחה רואות עין בעין את הארץ הטובה, אליה אנו עתידים לבוא במהרה. פרשיות חוקת בלק ופנחס עוסקות בשנה האחרונה למדבר ובהתמודדות עם הגויים וטומאתם המנסים לעכב את הכניסה לארץ. בפרשת חוקת משה רבנו נלחם ומכה את הענקים השוכנים בעבר הירדן, שני הענקים שיסודם עוד מדור המבול מושרשים בכוחות הטומאה שהביאו חורבן לעולם שלם. תורתו וצדקתו של משה שגם היא מושרשת בדורות ראשונים, הביאה לניצחון מוחלט ושבירה סופית של אותם ענקים.

במסכת חולין דרשו חז"ל על הפסוק שבו קבע הקב"ה גזירת דור המבול "לא ידון רוחי באדם בשגם הוא בשר" כי המילה בשגם רומזת בגימטריא על משה רבנו, מכאן שנשמתו שהאירה בדור המבול והיא שזכותה השאירה לעולם שארית בדמותם של נח ומשפחתו, כמו התיבה החותרת במשברי המבול במשך ארבעים יום בהם גברו המים על הארץ, מן השמים ממעל ומן תהומות תהום רבה, כך עתיד משה להנהיג את ספינת ישראל במדבר ארבעים שנה "בארץ ציה וצל מות אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם".

לאחר ההתמודדות המוצלחת עם שני ענקי הגוף והבשר, החל מאבק נסתר עם בלעם, ענק טומאה רוחני שגם לו נלוה בן זוג, בלק מלך מואב בעל הקסמים. במלחמה נסתרת זו  עמד הקב"ה לצידנו וכמו דייג המושך בחכה, כך משך בלשון האתון והפך את הקללה לברכה. אמנם ההמשך הגלוי במאבק עם בלעם התנהל כנגד בחורי ישראל באמצעותן של בנות מואב, כאן אי אפשר היה שיעמוד לימיננו רבון העולם, משום שזה תפקידנו, לבחור בין טוב לרע. בשעה זו כאשר נפלו אלפים ורבבות מישראל כשהם מנוהלים ע"י אחד מנשיאי ישראל, עובדה שהטילה צל גדול על האומה כולה. או אז זרח האור מתוך משפחת הכהנים עובדי ד' שאהבת ד' ואהבת ישראל אגודים אצלם באגד אחד וכך גם בשעה שאהרון הכהן, ענק החסד ואוהב השלום, לא היה איתנו כדי שתאיר זכותו עלינו מפני טומאת העריות, אף על פי כן עמדה לנו זכותו של פנחס נכדו, שבמסירות נפש קם וקינא קנאת ד' וישראל גם יחד ועצר את המגפה. בזאת הוכן השורש גם לגאולה השלמה שהפסדנו בחטא המרגלים. קנאתו זו של פנחס הכינה את אורו של אליהו הנביא מבשר הגאולה, אשר גם הוא בשעתו יהרוג את נביאי הבעל לשם הצלת עם ישראל כולו.

מתוך כך, הגיע הזמן לחשבון נפש של הבאים אל הארץ ואהבתם אליה, שנתגלתה ע"י בנות צלפחד והוכשרו בני הדור למנהיג חדש אשר רוח בו, הלא הוא יהושע בן נון שבחר לשמש את משה רבנו מנעוריו ולהשקות בתורת רבו את ישראל כולם.

מפרשיות אלו, הבאות בזמן שבדורות עברו נועד לפורענות, ניקח את העצות הראויות לדורנו, דור הבאים אל הארץ, העומדים להקימה כנחלת ד' בעולם.

ראשית עלינו לדעת שאותם הענקים המאיימים עלינו בכוחות עצומים, ששנאתם לישראל היא מדורות קדומים, לא יעמדו כנגדנו. אתנו נמצאת אהבת קדומים, מאתנו אליו יתברך ומאיתו אלינו עמו הקדוש. כשם שמובא בדברי חז"ל כי הפיל הקב"ה את עוג מלך הבשן ע"י אותם הנמלים שהופיעו ממקום לא ידוע וכרסמו את הסלע שרצה להפיל על עמ"י, כך אנו רואים בימנו את אלו הנמלים העוקצות שצמחו ממקום נעלם והן מכלות את כוחתם של האומות מסביבנו, עיראק, סוריה ומצרים נעקצות יום יום ע"י נמלי האיסלם השוברות את כוחות הרשע ומכשירות את הזמן למפלתם הגמורה לידנו. גם עצות בלעם לקטרג ולהשניא אותנו בעיני האומות, בטענות מזויפות של מוסר וצדק שקריים המתסיסות כנגד חיילי ישראל, שבאמת הינם החיילים המוסריים ביותר בעולם, גם אלה לא תצלחנה, כולם יודעים כי אין כישראל עם קדוש ומוסרי, שכל חייליו הם 'כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה ושכולה אין בהם' כתרגום יונתן על שיר השירים שהכוונה על חיילי ישראל שאין בהם לא גזל ולא אונס אפילו דק מן הדק.

תחום אחד נשאר לנו על מנת לנחול את הארץ נחלה שלמה. עלינו לטהר את מחנה ישראל מן הפריצות המטמאת את הגוף ואת הנפש, הפוגעת גם במי שנחשב לאחד מהנשיאים. השבוע לצערנו שמענו שמועה על אחד מראשי המחנה שככל הנראה היה נגוע גם הוא בנגע זה. אין זה מענייננו לדונו, אך חובה עלינו ללמוד לעצמנו שבענייני צניעות אין כלל מקום להקל, אפילו לא ע"מ לקרב רחוקים או לחזקם בעבודת ד'. בדברים אלו היצר הרע מתלבש בכסות ת"ח ומנסה לפתותנו ולומר 'לקרב באתי' אבל באמת דברי היצר הם. בעניין זה חשוב להוסיף, שעיקר היחס והכבוד שלנו צריך להיות לת"ח הבקיאים בש"ס ובהלכות ולא לבעלי מופתים למיניהם, שאין זו דרך התורה האמיתית, אלא גם כשיש לנו שאלה יש ללכת לגדולי הוראה שהם יורנו את הדרך אשר נלך בה ואת העבודה הראויה בדרכי ד' צעד אחר צעד. עיקר התגדלות האדם לא נובע מברכות וסגולות, אלא בעבודה פרטית קשה ומתמידה.

בימים אלו, ימי הקיץ, בהם היצרים וההפקרות אוזרים כח, נדע לעמוד איתן ולשמור על עיני ישראל שיהיו בחינת 'עיניך כיונים על אפיקי מים' המלאים חיות וקדושה כעינו הטובה של אברהם אבינו, שהנחיל אותה לבניו אחריו, זאת העין הרואה טוב בכל העולם, אף על פי כן לגודל צניעותו לא הביט אברהם אבינו אפילו באשת חיקו. תגן עלינו קדושת אברהם מפני עצות הזימה של בלעם וממשיכו, בזכות זאת ננחל את הארץ וישראל יוושע תשועת עולמים, אשר לא יבוש ולא יכלם לעולמי עד.

ייתן ד' כל התלמידים היוצאים בימים אלו להפסקת הלימודים הרשמיים, יזכו להמשיך מרצונם, שלא ע"י משגיח, להחזיק במעוז התורה וקדושתה, בד בבד עם המנוחה ואגירת הכוחות לשנה הבאה ועם הוספת אורות קדושה בכל קהילות ישראל שיתמלאו חזרה ע"י הבנים הבאים מן הישיבות אל הקהילות ואל בתי הכנסיות ובזכותם ירום ישראל ונשא וגבה מאד ונזכה לנחמו נחמו, נחמה בכפלים. אכי"ר.